Visie

Zo zien wij onze rol

Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. En wij geloven dat mensen groeien doordat zij in relatie zijn met de ander en/of in contact komen met iets dat hen uitdaagt. Hierdoor leren zij hun eigen potentieel zichtbaar te maken. Kinderen die wat ze kunnen ook nog eens tastbaar maken, zijn in staat om vanuit eigen vermogen het onmogelijke mogelijk te maken! Deze kinderen nemen regie en zijn in staat eigenaarschap over hun eigen leren te nemen. Deze kinderen krijgen in verbinding met hun stamgroepleider alle kansen om zo optimaal als mogelijk te ontwikkelen tot een stevige volwassenen binnen onze samenleving. 

Binnen dit proces van zelfontplooiing is de stamgroepleider meester in de pedagogiek en de didactiek. De stamgroepleider maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. De stamgroepleider volgt het kind nauwgezet, ziet het kind in alles wie het is en geeft wederkerig betekenis aan zelfvertrouwen, zelfregulering en motivatie. Jezelf mogen zijn, motivatie en zelfvertrouwen starten in ’t contact met wie het kind gehecht is. Dat maakt de stamgroepleider, naast ouders, tot de meest invloedrijke volwassenen in het leven van onze kinderen. 

De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of de schoolpoort. Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en externen die allen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen. Als nauw samenwerkend collectief van vijfentwintig authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs willen wij daarom midden in de Tilburgse samenleving staan. 

‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.

Kernwaarden

Hier staan wij voor

Wij zijn authentiek
Op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc werkt en leert iedereen vanuit eigenheid. We durven onszelf te ontdekken en anders te zijn dan de rest. We omarmen, waarderen en respecteren diversiteit in alle lagen van de organisatie. Hierbij staan we dicht bij onszelf en weten waar mogelijkheden, kansen en grenzen liggen. Het benutten van kwaliteiten en talenten zien wij als onze opdracht. 

Wij zijn solidair
Op jenplanbasisschool Jeanne d’Arc heeft iedereen oog voor elkaar. We gaan prettig met elkaar om en stemmen af met de ander als dat nodig is. In iedere laag van de organisatie kunnen we over onze eigen belangen heen stappen, ook in samenwerking met externe organisaties als dat in het belang is van de ontwikkeling van het kind. Sociale solidariteit staat hoog in het vaandel; we voelen ons dan ook deel van het collectief in de leefwereld van het kind. We hebben aandacht voor gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Wij staan voor openheid
Op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc communiceren we zuiver en op basis van gelijkwaardigheid. We streven naar openheid met respect voor ieders privacy en gaan uit van erkende ongelijkheid. Daarnaast hebben we zicht op ieders vaardigheden en capaciteiten en we zorgen ervoor dat deze worden benut. We zijn open, stellen onszelf kwetsbaar op en leren elkaar daardoor écht kennen. Hierdoor weten wij wat we van elkaar mogen verwachten; een voorwaarde voor open communicatie. 

Wij vertrouwen
Op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc hebben we vertrouwen in het kind, in elkaar en onze professionaliteit, in ouders en in partners waarmee we samenwerken. We zien dat als een actief proces; door vertrouwen te geven, krijgen we het ook. Daarbij zorgen we voor een goede balans tussen vertrouwen en het afleggen van rekenschap. Op onze school wordt iedereen gezien en gehoord. We luisteren naar elkaar en tonen wederzijdse erkenning en waardering. De juiste mensen staan op de juiste plaats. Gedeeld leiderschap, autonomie en vertrouwen gaan hand in hand. 

Koers

Dit streven wij na

MENSEN ZIEN GROEIEN

Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc conceptualiseert haar onderwijs vanuit de pedagogische visie jenaplan. Binnen deze visie komen kinderen op school om samen te leren en te leven, om te groeien. Om meester te worden over wat zij leren, zetten we binnen school aan om kinderen zelf regie te leren nemen over hun eigen leerproces. Er is daarom een sterke verbinding tussen pedagogiek én didactiek. “Vraag het de kinderen” staat centraal bij deze pedagogische aanpak, om aan te sluiten en af te stemmen op het leerproces van ieder kind. Binnen de stamgroep met duidelijke kaders en een voorbereide, rijke omgeving gaan de kinderen met de stamgroepleider het gesprek aan, over wat zij nodig hebben om tot leren te komen en welke houding daarbij passend is. Leren en groeien vindt plaats in een dag-/weekritme van gesprek, werk, spel en viering.

Kinderen denken samen met hun ouders en met de stamgroepleider na over de volgende stap die zij willen maken in hun ontwikkeling en zetten een intentie weg voor periodes van 3 maanden. 

Aan het einde van groep 8 stroomt er een zelfverzekerde leerling door naar het Voortgezet Onderwijs die weet wat hij wil. Hij presteert overeenkomstig zijn vermogens. Hij weet wat zijn kracht is en wat het hem oplevert om met anderen samen te werken. 

Hij kan doorgroeien! 

Ambities

Hier gaan wij voor

Zinvol Leren & Leven 

Ambitie: We leren met lef. 

We geloven in de kinderen en in onszelf.  We kijken naar het totale kind en hebben oog voor de omgeving waarin het kind opgroeit.

Met bezieling zetten we ons in voor alle kinderen. We bemoedigen en denken in kansen. We durven buiten de kaders het leren te organiseren als dat beter is. Met de toekomst voor ogen kijken we naar het kind en gaan aan de slag met wat we het kind gunnen. Daarom stromen kinderen uit met het niveau dat bij hen past, waarbij hoge verwachtingen leidend blijven. We herkennen en erkennen talenten en de mogelijkheden die kinderen hebben en het perspectief dat dit hen biedt. We gunnen ieder hun eigen leerproces, geven het de tijd en genieten samen van de stappen in de ontwikkeling.

Mens & Ontwikkeling 

Ambitie: Wij maken het verschil 

De stamgroepleider maakt het verschil vanwege de passie voor de kinderen en het ontwikkelingsproces.  Zij is gericht op teamleren en maakt gebruik van de expertise binnen de school, binnen de wijk en daarbuiten. Zij is zich bewust van haar invloed en weet deze in te zetten.  

Naast de stamgroepleider maken ook de onderwijsassistenten, de leerkrachtondersteuners, vakleerkrachten, de administratief medewerker, conciërge, intern begeleider en directeur het verschil. Alle professionals binnen de school werken aan het realiseren en organiseren van de leefgemeenschap die erop gericht is mensen te laten groeien. Door eigenaar te zijn van ieders eigen professionele ontwikkeling staat iedereen open om te leren, ontwikkelen en zoekt actief de samenwerking op. 

Duurzaamheid & Omgeving 

Ambitie: Wij zetten mens en omgeving voorop. 

Wij staan voor een duurzame school waar mens en omgeving in balans zijn. Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc is actief partner in Tilburg-West. De school heeft samen met de andere scholen in de wijk een verbond gesloten met wijkpartners zoals: woningcorporaties, de wijkraad, jongerenwerk, onderwijs, de bibliotheek, Thebe, de politie en de GGD. Deze verbinding tussen alle partners wordt ook wel PACT genoemd. De afkorting PACT staat voor People Acting in Community Together, samen staan voor duurzame ontwikkelingen. Hèt speerpunt in de wijk is ’dubbele duurzaamheid’. Voor ons heeft duurzaamheid verschillende kanten. Duurzaamheid gaat over de zorg voor onze planeet en over het welzijn van onze medewerkers en kinderen. Met onze invloed als school en het participeren in de wijk en stad dragen we bij aan deze duurzaamheid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op al die gebieden en wij leren onze leerlingen om die verantwoordelijkheid te nemen.

Partnerschap & Samenwerking

Ambitie: Ieder kind goed onderwijs. 

We gaan de wereld veranderen en beginnen in Tilburg-West. Samen met de partners in de wijk werken we aan een integraal plan om ‘wijk-inclusief’ onderwijs te realiseren en het onderwijs duurzaam te veranderen. En dat start met de buurt waarin onze school staat. Deze verandering staat in het teken van de Community School-beweging. De Community School is onderdeel van PACT-West. Het denken vanuit een gemeenschap start met gedeelde waarden en gezamenlijke koers. Uitgangspunten binnen de samenwerking met alle partners zijn wat we kinderen gunnen, groei zichtbaar maken, versterken en hen laten groeien. Dat vraagt ontschotten, een samenwerking met de gezondheidszorg, de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, waarin het kindbelang voorop staat en de intentie een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 14 jaar is. We verbinden het schools – en buitenschools aanbod op het gebied van welzijn, gezondheid, kunst, cultuur, sport en recreatie en ontwikkelen samen met iedereen deze ambitieuze plannen. 

Doordat kinderen niet los te zien zijn van hun context, gezin-buurt-wijk, is partnerschap essentieel. We werken aan verbetering van de leefomstandigheden zodat ieder kind zijn eigen toekomst kan creëren. Uiteraard vraagt dit proces vertrouwen en een lange adem. Het PACT spant zich in om iedereen in de wijk te laten profiteren van alle positieve en constructieve ontwikkelingen. Iedereen krijgt de ruimte om hun talenten zo maximaal mogelijk in te zetten en te ontplooien in dienst van de toekomst die wordt gecreëerd. Ook ouders hebben een actieve rol: het op zoek gaan naar kansen voor hun kind, samen te werken met iedere professional die hun kind kan helpen groeien, deel te nemen aan activiteiten die daarbij horen. 

It takes a community to raise a child!