Groepen schooljaar 2020-2021

Dit schooljaar zijn er 5 stamgroepen binnen onze school. En net zoals eerdere jaren kiest iedere stamgroep hun eigen naam, passend bij het thema van dat schooljaar. Het thema van schooljaar 2020-2021 is: HELDEN! Hieronder beschrijven de stamgroepleiders hun eigen pedagogische opdracht en in het kort hoe zij werken.

 

Stamgroep 1/2 | De Superhelden

Een kind wil leren en komt optimaal tot groei en bloei in een veilige en uitdagende omgeving!

Iedere dag starten we 's ochtends in een kring. We hebben een vaste kring waar kinderen tijdens de ochtendkring vertellen wat ze hebben meegemaakt. We nemen de tijd om alle kinderen te horen. Daarnaast lezen we in de kring verhalen voor en doen we allerlei reken- en taalactiviteiten met de kinderen.

Na de kring gaan we spelend aan het werk. We werken in periodes met verschillende thema's en daarom zijn alle hoeken anders ingericht in de sfeer van het thema dat op dat moment centraal staat. Na het werken/spelen in de klas komen we weer samen in de kring zodat alle kinderen kunnen presenteren wat ze hebben gedaan. Na presentaties ruimen we samen alles netjes op wat opgeruimd moet worden. Als de klas weer netjes is gaan we buiten spelen.

Het fruitmoment mogen de kinderen zelf bepalen. Dit doen ze wanneer zij honger/trek hebben en dat kan dus tijdens het werken in de klas. Na de pauze in de kring nemen we hier ook nog een collectief moment voor. De kinderen pakken dan hun fruit en we zien dat kinderen samen genieten van dit rustmoment.

Vanaf 12.00 uur is er de mogelijkheid om thuis te gaan eten of de boterhammen op school te eten, en in de middag starten we dan weer in de kring.

Gedurende de week zijn er verschillende vakdocenten aanwezig op school: Op maandag krijgen de kinderen gymles in de grote gymzaal, op woensdag is er muziekatelier in het theater en op donderdag gaan de kinderen naar het atelier 'beeldende vorming' waar zij met allerlei materialen werken om hun fantasie te verbeelden. De kinderen creëren er schilderijen, kleiwerken of andere kunstwerken.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende kinderen, hebben we op school een peuterkleutergroep! Voor kinderen die net zijn gestart bij ons, de superhelden, hebben de mogelijkheid om op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend naar de peuterkleutergroep te gaan. Samen met enkele peuters van Peuteropvang de Arc krijgen zij in een kleinere groep extra ruimte en aandacht om te wennen aan schoolroutines en de taalontwikkeling te stimuleren. In de middag hebben we ook een zogeheten 'Taaltuingroep'. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal kunnen op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag werken in deze Taaltuingroep.


Stamgroep 3/4 | Lady Bug en Cat Noir
We hebben plezier, zorgen dat we ons veilig voelen in de groep en we leren zelfstandig aan ons doel te werken!

Onze groep is best bijzonder. Kinderen leren in groep 3 namelijk lezen, schrijven en rekenen, waar zij in de stamgroep 1/2 kennismaken met letters en getallen. Tegelijkertijd kunnen de kinderen die groep 4 zitten al lezen, schrijven en rekenen. Dat maakt dat tijdens het werken de kinderen elkaar goed kunnen helpen. En omdat iedereen wel is ergens goed in is kan iedereen ook de hulp vinden die het nodig heeft. Zo helpen de kinderen uit de groep elkaar verder en leren zij zelfstandig en verantwoordelijk aan hun doelen te werken.

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder!

Binnen de stamgroep is iedereen erg aardig voor elkaar, er heerst een fijne sfeer. Die sfeer is ook nodig om goed tot leren te komen. En dat leren doen we, naast de instructies in de kring, op verschillende manieren. Zo hebben we een taalcircuit waar we iedereen hard zien werken. Zo'n circuit bestaat uit vier activiteiten, waarbij elke activiteit 20 minuten wordt gewerkt. Op allerlei verschillende manieren zijn kinderen met letters, woorden, zinnen en teksten bezig, dit om taalvaardig te worden. Ook lezen alle kinderen iedere dag samen met de stamgroepleider, vrijwilliger of stagiaire. Lezen is vanaf deze stamgroep ontzettend belangrijk! Bij de teksten die we samen lezen geven we moeilijke woorden betekenis en begrip, we noemen dit onderdeel van taal: woordenschat. 

Voor schrijven hebben we het fijne-motoriek-circuit, met kleine spelletjes waarbij de kinderen oefenen met schrijven. Vooral vingertwister is favoriet en vinden de kinderen erg leuk! Tijdens de rekenkring leren de kinderen allerlei verschillende sommen, bijvoorbeeld de 'bussommen'. Het is belangrijk dat kinderen rekenbegrippen leren, zoals 'de helft', 'het dubbele' en 'evenveel'. Ook de verliefde getalen, twee getallen die samen 10 zijn, spelen een belangrijke rol in de rekenlessen. De kinderen leren in de groepen 3 en 4 basisvaardigheden die zij moeten automatiseren.


Stamgroep 4/5 | De Super Sonics
Wij groeien door samen te werken, zelfstandigheid te ontwikkelen en vertrouwen te hebben (in elkaar)!

Dit schooljaar bood deze stamgroep ons als school de mogelijkheid om dicht bij de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen een mooie groep samen te stellen van 23 Super Sonics.

De kinderen in deze stamgroep zetten een volgende stap in het zelfstandig maken en verantwoordelijk afronden van hun werk. Er wordt al hard gewerkt, zelfstandigheid is soms nog een uitdaging voor een kind. Dat maakt dat we werken aan de zogenaamde routines, handigheden die kinderen helpen om door herhaling ervaren en bedreven te worden zodat het gewoontes worden. Want wat doe je bijvoorbeeld als je iets moeilijk vindt, ondanks dat je een uitleg hebt gehad? Een vraag stellen kan soms lastig zijn. Bij wie zou je het kunnen vragen? De makkelijkste weg is om het aan de stamgroepleider te vragen, maar er zijn nog meerdere stappen. Die willen we kinderen leren door:
  1. eerst nog eens zelf goed na te denken
  2. de vraag te stellen aan het schoudermaartje;
  3. de vraag te stellen in het werkgroepje;
  4. de vraag te stellen in een ander werkgroepje/een expertkind;
  5. het uiteindelijk aan de stamgroepleider te vragen.

‚ÄčOmdat deze vijf stappen op één hand te tellen zijn, noemen we deze routine heel toepasselijk: 'het handje'. En zo proberen we kinderen te leren zo goed mogelijk zelf initiatief te nemen en met elkaar te zoeken naar oplossingen. 

In deze stamgroep vinden we het fijn om in de kring met elkaar te praten. Naast dat kinderen uitleg krijgen bij de dingen die zij moeilijk vinden, bespreken we ook verschillende leer en maatschappelijke thema's.

Het moeilijkste vinden de kinderen spelling. We werken daarom met een circuit waarin de 'categorie van de week' met verschillende spelletjes wordt ingeoefend. Waar nodig krijgen kinderen woordpakketten mee naar huis nemen om extra te oefenen. Rekenen en het werken met de computer vinden de kinderen het leukste om te doen. Kinderen kunnen zelf inloggen en weten hoe er met Microsoft Teams gewerkt moet worden. Voor wie het niet weet: ook hierbij helpen we elkaar.

Sinds dit schooljaar lezen we in alle stamgroepen op hetzelfde moment, dus ook in onze stamgroep wordt iedere dag 20 minuten zelfstandig gelezen. Sommige kinderen lezen (nog) hardop buiten het klaslokaal, de andere kinderen lezen in stilte in de groep. We vinden het dan fijn om in de kring te zitten of op een andere plek naar keuze.


Stamgroep 5/6 | The Avengers
Ieder kind is trots op zichzelf!

Stamgroep 5/6 heeft dit schooljaar de naam The Avengers, en dat is niet voor niets!? De groep kinderen zijn echte superhelden die dit jaar laten zien dat ze heel hard werken. En dan niet alleen hard werken aan hun schoolwerk, maar vooral ook aan zichzelf. The Avangers hebben in deze stamgroep het doel om het beste, hun eigen superpowers, in zichzelf naar boven te halen. Dat maakt deze stamgroep uniek: de onderbouw loslaten en op weg naar de bovenbouw. Nieuwe verantwoordelijkheden komen om de hoek kijken, zoals werkhouding versterken, verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt en leren doorzetten, ook als het even niet lukt!

Het lukt bijvoorbeeld steeds beter om weekplanningen af te krijgen. Daar zijn we als groep erg trots op en daar wordt hard voor gewerkt. Als groep zijn we ontzettend creatief in het bedenken en vinden van oplossingen. Dat sterk de stamgroep en de interactie onderling. Niemand wordt buitengesloten en iedereen komt daardoor graag naar school. Iedereen is welkom! Dat maakt het makkelijk om te durven delen waar je mee speelt en waar we als groep misschien rekening mee moeten houden.

Wat dit betreft onderscheidt deze stamgroep zich van de andere groepen omdat de kinderen deze schooljaren het inzicht in henzelf sterker dan eerder ontwikkelen. Centrale vragen zijn: waar sta ik nu en waar wil ik naartoe. Door duidelijke (leer)doelen te formuleren en te onderzoeken leren kinderen welke grenzen ze hebben, hoe ze deze grenzen aangeven, over grenzen nieuwe ontdekkingen doen en sterk de verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen ontwikkeling. Luisteren is daarbij ontzettend belangrijk.

Tijdens de middagen werken de kinderen aan verschillende thema’s. Door met de didactiek 'vraag het de kinderen' aan de slag te gaan bedenken kinderen zelf en als groep allerlei onderzoeksvragen en gaan ze samen op zoek naar antwoorden. Zo weten we als groep nu bijvoorbeeld ontzettend veel over de Grieken en Romeinen, wat we eerder nog niet wisten. Hier heeft iedereen op verschillende manieren en deelgebieden aan gewerkt.


Stamgroep 7/8 | Da Vinci
Ieder kind wordt gehoord en gezien, er is respect voor elkaar, er is eerlijkheid over gevoelens en ieder kind is verantwoordelijk voor eigen keuzes!

Ook in de bovenbouw blijft de kring nog steeds belangrijk. Er worden bijzonderheden besproken, de zogenaamde 'check-in', zodat kinderen (al dan niet samen) een inschatting kunnen maken welke handige keuzes ze dienen te maken tijdens die dag. Op maandagochtend komen daar de weekplanningen bij, die ingevuld moeten worden. Ook hierbij worden belangrijke zaken besproken, inclusief tips op welke dag het handig is om iets wel of niet dan in te plannen.

Onze stamgroep is een meer gesloten stamgroep, wat inhoudt dat alle lessen in onze eigen stamgroep gegeven worden. Zo werken de kinderen, in tegenstelling tot de rest van de school, met Snappet voor spelling en rekenen. Dit doen we om te automatiseren en te consolideren (inoefenen). Wel is het zo dat de taaldoelen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie net als bij de rest van de school zoveel als mogelijk aansluit op het thema van die periode.

Rekeninstructies worden in drie niveaugroepen aangeboden, terwijl de ene groep instructie krijgt werkt de rest van de kinderen aan hun taken die op het weekplan staan. Overzicht en structuur, wij noemen dat het executief functioneren, staat in deze stamgroep centraal. In twee jaar tijd worden kinderen voorbereid op de stap naar de middelbare school. Hoe dat er concreet uitziet: De stamgroepleider geeft zoveel mogelijk de instructies in de kleine kring om bijvoorbeeld een nieuwe spellingscategorie of een nieuw rekendoel uit te leggen. Door de kleine kring kan de stamgroepleider direct goed afstemmen op wat ieder kind nodig heeft.

Het werken gebeurt op flexplekken, kinderen kiezen (zoals hen dat in eerdere stamgroepen is geleerd) een eigen plek dat per vak kan verschillen. Voor taal is het misschien handig om samen te werken, waar voor rekenen een plek alleen gewenst is. Of andersom natuurlijk. Dit vraagt uiteraard een hoge mate van verantwoordelijkheid: weten wat je nog te leren hebt, aan welke doelen je gaat werken en het kiezen van de juiste plek.

Net als bij de andere stamgroepen is het jongste-oudste systeem ideaal voor deze stamgroep. Zo leren de kinderen in groep 7 veel van de kinderen die al een jaar in deze stamgroep hebben gezeten. Achtste groepers zijn het voorbeeld, bieden hulp en ondersteuning. Beide rollen, jongste en oudste, vragen andere vaardigheden van de kinderen. De gehele stamgroep samen heeft een voorbeeldrol en -functie voor de rest van de school en met trots zien wij als schoolteam de kinderen bewegen, op weg naar het voortgezet onderwijs.

Maar voor het zover is krijgen de kinderen Engels, verkeer (met een verkeersexamen) en wordt er veel gelezen! Maar er wordt ook SchoolLoopbaanBegeleiding (SLB) aangeboden. Tijdens deze momenten werken kinderen aan eigen doelen uit de Jenaplanessenties die van belang zijn in het voortgezet onderwijs. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld leren plannen, jezelf leren reguleren en presentatievaardigheden. De kinderen leren dus niet alleen over taal en rekenen, maar ook over het gedrag dat bij de middelbare school hoort.