Medezeggenschapsraad

Wat doet een MR? 
Elk belangrijk besluit dat de school wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Zij kijkt naar de beleidsplannen van de school, geeft de directie advies of geeft haar instemming over bepaalde zaken. Bij te nemen beslissingen is het de bedoeling dat de school (= directie) luistert naar de argumenten van de MR. Elk belangrijk besluit dat de school wil nemen, moet zelfs worden voorgelegd aan de MR. Voor school overstijgende zaken is er een overkoepelend orgaan: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zij overlegt met het bestuur van Xpect Primair. Voordat wij onze instemming geven aan plannen kijken wij eerst uitgebreid wat de consequenties zijn voor de leerlingen, de ouders en het team. Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen:

  • De begroting van de school; waar worden de inkomsten aan besteed.
  • Het jaarrooster. Hoe is de verdeling van de vrije dagen en de studiedagen en wij houden in de gaten dat er voldoende onderwijstijd is ingezet.
  • Verbetertrajecten bespreken en de stand van zaken bespreken
  • De groepsindeling. Hoe zijn de groepen op basis van het aantal leerlingen plus het aantal formatie-uren verdeeld
Waarom een MR? 
Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school.

De volgende personen hebben zitting in de MR van onze school: 

Namens de ouders:
Sevim Unal (moeder Remzi Emir)
Mohammed Chentouf (vader van Lina, Marwa en Rayaan)
Walter de Rover (vader van Benthe)

Namens het team:
Roos Deenen
Jolanda van Poppel