Medezeggenschapsraad

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap (MR) over de gang van zaken binnen de school.

Waarom een medezeggenschapsraad?

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap (MR) over de gang van zaken binnen de school. Elke school is verplicht een MR te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school.

Wie zitten er een medezeggenschapsraad?

De volgende personen hebben zitting in de MR van onze school.

Namens de ouders:
Sevim Unal (moeder Remzi Emir)
Mohammed Chentouf (vader van Lina, Marwa & Rayaan)
Walter de Rover (vader van Benthe)

Namens het team:
Roos Deenen (stamgroepleider 5/6)
Jolanda van Poppel (stamgroepleider 1/2)

Wat doet een medezeggenschapsraad?

Elk belangrijk besluit dat de school wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). De MR kijkt naar de beleidsplannen van de school, geeft de directie van de school advies en/of geeft wel/geen instemming. Bij te nemen beslissingen is het de bedoeling dat leidinggevend team van de school luistert naar de argumenten en feedback van de MR.

Voor schooloverstijgende zaken is er een overkoepelend orgaan: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het bestuur van Xpect Primair. Voordat de MR en leidinggevende team van de school instemming geven aan plannen op bestuursniveau, kijken zij eerst uitgebreid wat de consequenties zijn voor onze kinderen, alle ouders en het schoolteam.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • De begroting van de school; waar worden de inkomsten aan besteed.
  • Het jaarrooster: Hoe is de verdeling van de vrije dagen en de studiedagen en wij houden in de gaten dat er voldoende onderwijstijd is ingezet.
  • Blijven kinderen over tussen de middag of wordt er voor een continurooster gekozen.
  • Verbetertrajecten van de school en de stand van zaken.
  • De groepsindeling: Hoe de groepen op basis van het aantal leerlingen plus het aantal formatie-uren zijn verdeeld.