Verslag gesprek inspectie

Vooraf.

Het onderzoek betreft een themaonderzoek, reflectief stimulerend gesprek, geen oordeel. Digitaal vanwege de Covid-19 maatregelen. Focus in het onderzoek op rekenen en taal

Corona periode is apart, de school had snel thuisonderwijs op orde. Deze tijd heeft veel gebracht m.b.t. zicht op de kinderen in de thuissituatie. Kinderen die geen begeleiding thuis kregen zijn naar school gehaald. Halve groepen verliep goed, kinderen waren eager om te leren. Nu, in september 2020 wat onrustige start. Corona is nog niet voorbij. De school legt ervaringen en good practise vast in een kwaliteitskaart. Alle leerlingen op 1 na waren in beeld. Deze ene leerling is nog niet teruggekeerd. Leerplicht ingeschakeld, is nu in gesprek. Gezin is inmiddels verhuisd en op zoek naar andere school.

1. Thema’s kwaliteitsverbetering.
Thema 1: de basis op orde: ambitie- & kwaliteitskaarten, leesdidactiek, -motivatie en woordenschat.

Thema’s komen vanuit team op basis van (trend)analyses en de kwaliteitscyclus. Het team gaat een slag maken in taal/leesonderwijs en woordenschat. 80% beheersing is het doel. De school maakt een transitie van het CITO LVS naar BOOM. Per onderdeel wordt bekeken welk meetinstrument passend is. Resultaten worden genoteerd in Parnassys waardoor doorgaande lijn zichtbaar is. HGW wordt gekoppeld aan de leeromgeving door het formuleren in ambitie- en kwaliteitskaarten. School is in ontwikkeling met optimaliseren van analyses en trends door de stamgroepleiders i.p.v,. de ib-er. Korte lijnen en grip houden. Het aantal interventies op dit gebied versterken elkaar en vertonen samenhang. Focus op leerling en leerkracht. Doelen ook voor leerling en leerkracht.

In beeld brengen of de doelen gehaald zijn via de analyses met daaraan gekoppelde verklaringen. De school houdt zicht op de kwaliteit door eigen reflectie en door 2 keer per jaar kwaliteit- ontwikkelgesprekken met bestuur.

Competenties van leerkrachten in relatie tot de schoolontwikkeling worden in beeld gebracht middels observaties, klassenbezoeken en flitsbezoeken. Er vindt terugkoppeling van opgehaalde informatie plaats naar leerkrachten individueel en naar team als geheel. Leerkrachten zijn op de hoogte van benodigde competenties, gezamenlijk wordt bepaald aan welke competenties gewerkt wordt. Vooraf afspraken over wat er bereikt moet worden. D.m.v. Jenaplan-competentielijst geven leerkrachten aan wat goed gaat. Driemanschap MT gaat de groepen in. De school volgt in dit proces de ontwikkelcyclus van Xpect Primair en de eigen ambitiekaarten. Verwachtingen zijn bekend bij leerkrachten. Op basis van de ambitiekaart wordt beschreven hoe wij het hier doen op de school.

Ouders worden op de hoogte gesteld via algemene en goed bezochte inhoudelijke ouderavond met terugblik en vooruitblik. Dit gebeurt naast de ouder-informatieavond.

Thema 2: doorgaande lijn 0-6 jaar.

In 2019 is de Community School met een peuter/kleutergroep als pilot gestart. In augustus 2020 is deze structureel toegevoegd aan de werkwijze van de school. Er is een samenwerking met de Universiteit, onderzoeksvragen aangaande het proces en het te halen doel; Kinderen socialiseren in de richting van de onderwijssetting en het stimuleren van taal en woordenschat. Parallel daaraan oudertraject. Er wordt gebruik gemaakt van de reeds gebruikte metingen van de school en aanvullende

metingen vanuit welzijnswerk, GGD en de taalspecialist Auris. Conclusie van de pilot is dat het een enorm rendement geeft voor kinderen die nog niet bekend zijn met een KDO en/of basisschool. De opstap wordt beduidend soepeler.

Naast de peuter/kleutergroep is er ook veel aandacht voor de slimmeriken in de onderbouw. Er is een plan voor een doorgaande lijn 0-6 voor alle kinderen en ouders. Ontmoetingsgroep voor kinderen vanaf 2 jaar, Peuter/kleutergroep kinderen zijn specifieke doelgroep, reguliere kinderopvang, reguliere basisschool. Een behoorlijke groep maakt geen gebruik van de voorschool, gevraagd wordt aan hen naar het waarom niet.

Veel is nog in de ontwerpfase, ligt op de tekentafel. Nog niet beschreven, zit in het hoofd van de samenwerkingspartners. Sterk in ontwikkeling. Het begint allemaal door te klinken in de wijk.

Thema 3: onze pedagogische opdracht en persoonlijke statements.

Thema komt vanuit analyse gegevens m.b.t. sociale veiligheid. Ingezet op veilige groep, groepsdynamiek, veilige omgeving voor de kinderen. Ingezet op een veilig pedagogisch schoolfundament, dat wil de school sterk wegzetten. Het vraagt onderzoek naar het waarom van bepaald gedrag. Relatie met Jenplanconcept. Achtergrond en context van leerling leren kennen en ook de eigen pedagogische context. Beginsituatie van de leerling scherp krijgen om de goede dingen te kunnen doen. Luisteren en begrijpen, kind goed zien, tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte om doelgericht onderwijs te kunnen geven.

Dit in samenhang met taal/lezen.

De motivatie om hieraan schoolbreed te werken komt vanuit het hele team, inclusief leidinggevenden, samen als een lerend team.

De doelen zijn bewustwording en verhogen van vaardigheden bij de leerkrachten, op zoek naar achtergrond en context. Evaluatie bij de leraar en effect op de leerling.

Doelen geldend voor alle leerlingen, het gaat de ene leerkracht soms gemakkelijker af dan een ander. 2. Samenstelling leerlingenpopulatie.

Cultureel diverse populatie. VVE en Leergeld laten zien dat 25 % van de kinderen in achterstandssituatie zitten. Schoolweging is zwaarder (ronde de 37 op schaal 20-40). Vaak is het zo dat gezinssituaties dusdanig zijn dat er net geen gebruik gemaakt kan worden van Leergeld.

Onderwijsbehoefte vertaald in schoolplan: zo vroeg mogelijk (ook voorschool) interventies op het gebied van taal. Ook met samenwerkingspartners, opvang, crèche en jongerenwerk. Ouders ondersteunen om kinderen beter te helpen, onder andere in Meet and Play groepen. Effectieve interventies: vroeg oppakken en vroeg ondersteunen. Eerder kwamen kinderen met forse achterstanden binnen, nu is er een positiever beeld.

Inspecteur geeft aan dat de Peuter/kleutergroep vanuit de wety op de Kinderopvang niet mag (SZW). GGD inspecteur (kinderopvang) kan het verbieden. Inspecteur gaat dit melden bij de gemeente. Advies om met GGD-inspectie Kinderopvang te bekijken hoe het dan wel mag. Overigens zijn positieve effecten merkbaar en is de school er trots op. Gestart in januari 2019, kinderen die nu naar groep 1/2/3 gaan staan steviger in de schoenen.

School wil community zijn voor 0-14 jaar.

Specifieke achterstandskenmerken van de leerlingen liggen op het gebied van taal/lezen. Vandaar ook de keuze voor de thema’s.

3. Reflectie.

Prettig gesprek, de school voor het voetlicht kunnen brengen. Samenhang in thema’s. Leermoment: op zoek naar instrumenten om alles in samenhang in beeld te kunnen brengen. Boom is logisch, gekeken naar de leerlingenpopulatie.

Zijn er conceptscholen met eenzelfde populatie? Islamitische school (traditioneel), De Ontdekking in Oosterhout (concept EGO, kindcentrum 0-13). Positief, open.

Bekijk hier het volledige reflectieformulier.